logotyp

 • baner8

  Kwintesencją współpracy polsko-ukraińskiej był występ bydgoskiego zespołu Płomienie oraz ukraińskiego zespołu Ektenia we wspólnym koncercie wigilijnym.

 • baner10

  Aktywnie angażujemy się w budowanie dialogu między narodami słowiańskimi, priorytetem jest dla nas współpraca młodzieży z krajów bliskich nam kulturowo.

 • rece

  Języki słowiańskie wymagają od użytkowników języka polskiego znacznie krótszego czasu na przyswojenie, niż inne języki.

 • baner5

  Dofinansowanie przez Miasto Bydgoszcz Dwujęzycznej Polsko-Ukraińskiej Szkoły Dyplomacji Kulturalnej pomogło zrealizować dwie edycje perspektywicznego projektu.

 • baner7

  Ściśle współpracujemy z Miastem Bydgoszcz oraz z podmiotami z naszego regionu na rzecz budowania dialogu polsko-ukraińskiego na poziomie lokalnym.

 • banera

  Nasza oferta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, którzy szans rozwoju swoich firm upatrują za wschodnią i południową granicą naszego kraju.

 • baner6

  Międzynarodowa Dwujęzyczna Polsko-Ukraińska Szkoła Dyplomacji Kulturalnej to projekt realizowany w Partnerstwie z Małą Akademii Nauk Ukrainy

 • baner9

  Dwujęzyczne projekty z udziałem młodzieży mają na celu promowanie interkomprehensji, jako metody komunikacji między użytkownikami języków pokrewnych

 • banerb

  Zajęcia w małych grupach gwarantują przyjazną i kameralną atmosferę. Gry i zabawy uatrakcyjniają lekcje i sprzyjają komunikacji wewnątrzgrupowej.

 • banerc

  Nasi lektorzy to nauczyciele z powołania, wykonujący swój zawód z należytym profesjonalizmem i niezbędną w tej profesji pasją i zaangażowaniem.

button zapisz

button zapytaj

 

 

 

OFERTA DLA WOJSKA

 

 

 

OFFER FOR THE ARMY

Nasi lektorzy to zawodowi metodycy, którzy doświadczenie dydaktyczne zdobywali między innymi jako pracownicy ośrodków szkoleniowych, podlegających pod resort MON. Znają oni doskonale nie tylko standardy Natowskie STANAG 6001, ale jako egzaminatorzy Państwowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej poznali również specyfikę samych egzaminów.

 

Mając na względzie kwalifikacje naszych lektorów oraz doświadczenie pracy z kadrą oficerską i żołnierzami, postanowiliśmy wzbogacić naszą ofertę szkoleniową o wyspecjalizowane kursy dla wojska.

 

CEL KURSÓW

 

Celem organizowanych przez nas kursów jest przygotowanie do egzaminów resortowych Ministerstwa Obrony Narodowej zgodnie ze standardami Natowskimi STANAG 6001 z następujących języków:

 

     - JĘZYK ROSYJSKI
     - JĘZYK UKRAIŃSKI
     - JĘZYK POLSKI DLA OBCOKRAJOWCÓW

 

W sposób równomierny kształtujemy u słuchaczy wszystkie, podlegające ocenie egzaminacyjnej sprawności językowe: mówienie, czytanie, słuchanie oraz pisanie.

 

DO KOGO ADRESOWANY JEST KURS?

 

Powyższe szkolenia adresowane są do:

 

     - kadry oficerskiej, żołnierzy i pracowników cywilnych działających w Bydgoszczy międzynarodowych jednostek Sojuszu Północnoatlantyckiego.
     - oficerów, żołnierzy i pracowników cywilnych Wojska Polskiego zatrudnionych w jednostkach wojskowych na terenie aglomeracji bydgosko-toruńskiej.

 

POZIOMY NAUCZANIA

 

Obecnie szkolenia z wymienionych wyżej języków realizujemy na dwóch poziomach nauczania: I oraz II według standardów NATO STANAG 6001.

 

ILOŚC OSÓB W GRUPIE SZKOLENIOWEJ

 

Liczba kursantów w grupie szkoleniowej może liczyć nawet kilkanaście osób, jednakże w celu zwiększenia skuteczności nauczania proponujemy grupy 4-8 osobowe.

 

MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ

 

Zajęcia odbywają się w miejscu wyznaczonym przez zleceniodawcę. W przypadku mniejszych grup (do 6 osób) możliwa jest organizacja zajęć w naszym centrum.

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA I CENA KURSU

 

Kurs trwa zgodnie ze standardami NATO 590 godzin lekcyjnych dla każdego poziomu nauczania. Dla oficerów i żołnierzy z państw słowiańskich, w tym także Polaków, organizujemy również kursy skrócone w wymiarze 150 i 240 godzin lekcyjnych. Cena kursu uzależniona jest od wielkości grupy szkoleniowej.

 

PAŃSTWOWE EGZAMINY RESORTOWE MON

 

Egzaminy resortowe z języka rosyjskiego oraz ukraińskiego organizuje Państwowa Centralna Komisja Egzaminacyjna Języków Obcych MON przy Wojskowym Studium Nauczania Języków Obcych w Łodzi. Egzaminy z języka polskiego dla obcokrajowców organizowane są z kolei przez Studium Języków Obcych Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

Our teachers are professional methodologists who gained teaching experience also working as employees of training centers under the Ministry of Defence. They know perfectly not only the NATO standards of STANAG 6001, but as the examiners of the State Central Examination Commission of the Ministry of Defence they learned the specificity of such exams.

 

Having regard to the qualifications of our teachers and their experience of working with senior officers and soldiers, we decided to enhance our range of education by specialized training courses for the army.

 

AIM OF THE COURSES

 

The aim of the courses we organize is preparation of the participants to departmental examinations of Ministry of Defence in accordance with NATO standards of STANAG 6001 in the following languages​​:

 

     - RUSSIAN LANGUAGE
     - UKRAINIAN LANGUAGE
     - POLISH LANGUAGE FOR FOREIGNERS

 

We evenly shape all the linguistic skills of the participants, to be assessed at the examination: speaking, reading, listening and writing.

 

WHO IS THE COURSE FOR?

 

These training courses are aimed at:

 

     - officers, soldiers and civilian employees of international units of NATO stationing in Bydgoszcz.

     - officers, soldiers and civilian employees of the Polish Army employed in the military units in the Bydgoszcz-Toruń agglomeration.

 

LEVELS OF EDUCATION

 

Currently we provide the training in the aforementioned languages on two levels of education: I and II by the standards of STANAG 6001.

 

NUMBER OF PEOPLE IN THE TRAINING GROUP


Number of participants in the training group can count up to fifteen people, but in order to increase the effectiveness of teaching we suggest a group of 4-8 persons.

 

WHERE THE CLASSES ARE HELD

 

Classes will be held at the place designated by the principal. For smaller training groups (up to 6 people) we can organize the classes at our center.

 

DURATION OF THE TRAINING AND PRICE OF THE COURSE

 

The course lasts in accordance with NATO standards 590 class hours for every level of education. For officers and soldiers from Slavonic countries we also organize shorter courses lasting 150 and 240 class hours. Course price is depends on the size of the training group.

 

STATE EXAMINATIONS OF MINISTRY OF DEFENSE

 

Departmental exams in Russian and Ukrainian are organized by the National Central Examination Commission of Foreign Languages of the Ministry of Defence ​​at the Military Centre of Foreign Language Teaching in the city of Łódź. Examinations in Polish for foreigners are held in turn by the Foreign Languages ​​Department of National Defence Academy in Warsaw.

Copyright © 2013 SLAVOS - Centrum Języków Słowiańskich. Projekt: Studio WWW | Projektowanie stron www

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies